Geen producten (0)

Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1. In deze voorwaarden wordt GB Automatisering , gevestigd te Citroenvlinder 35 in Borne,
verder aangeduid als GB Automatisering en haar contractpartner als koper.
In geval van levering van diensten wordt onder GB Automatisering mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met GB Automatisering.
3. Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met GB Automatisering heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel
daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend
met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
4. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van GB Automatisering tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
5. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 
Artikel 2 Offertes
1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van GB Automatisering zijn geen offerte.
3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt GB Automatisering zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn
van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal GB Automatisering
dit schriftelijk aan koper bekend maken.
4. Mondelinge toezeggingen verbinden GB Automatisering slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
5. Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door GB Automatisering uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk
en schriftelijk door GB Automatisering worden aanvaard.
 
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht door GB Automatisering op haalbaarheid is beoordeeld.
GB Automatisering heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de
voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
 
Artikel 4 Afbeeldingen
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders,
gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2. Alle door of in opdracht van GB Automatisering gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van GB Automatisering
en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond
of op enigerlei wijze worden gebruikt.
3. De koper is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan GB Automatisering te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van GB Automatisering
van Euro 455,- per dag.
 
Artikel 5 Prijzen
1. De zaken van GB Automatisering worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij GB Automatisering.
De diensten van GB Automatisering worden verricht tegen de prijs die GB Automatisering na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht.
De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
 
Artikel 6 Verzending / aflevering
1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
3. Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door GB Automatisering wordt overschreden, zal GB Automatisering de klant hiervan schriftelijk (fax, brief, e-mail)
in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met GB Automatisering te ontbinden, door dit schriftelijk (fax, brief, e-mail) aan GB Automatisering te melden.
4. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat GB Automatisering het in artikel 6.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
5. De door GB Automatisering opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant. GB Automatisering behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.
7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt GB Automatisering de wijze van verzending. In geval GB Automatisering de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van GB Automatisering. GB Automatisering draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
8. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
9. GB Automatisering is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.
10. GB Automatisering is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
11. De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
12. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door GB Automatisering op te geven opslagplaats, heeft GB Automatisering het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door GB Automatisering gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
13. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens GB Automatisering.
 
Artikel 7 Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met GB Automatisering te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan GB Automatisering te melden. De klant dient het product - na overleg met GB Automatisering - te sturen naar een door GB Automatisering vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met GB Automatisering ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal GB Automatisering deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat GB Automatisering het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
4. GB Automatisering behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van GB Automatisering of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van GB Automatisering schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal GB Automatisering de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. GB Automatisering heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
6. De bepalingen in de wet ‘’Kopen op afstand’’ zijn van toepassing.
 
Artikel 8 Betalingen
1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat GB Automatisering een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van GB Automatisering zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. GB Automatisering is gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamde krediet beperkingstoeslag van 2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in art. 9.1 gestelde termijn is koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting).
3. Indien GB Automatisering aan koper kortingen heeft toegekend, is koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.
4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan GB Automatisering verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.
6. Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en GB Automatisering tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan GB Automatisering te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van Euro 115,- per factuur.
7. Niet-tijdige betaling geeft GB Automatisering het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van GB Automatisering op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
8. GB Automatisering is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door GB Automatisering te verrichten prestaties, een en ander op een door GB Automatisering aan te geven wijze.
9. Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.
10. In behandeling genomen reclames en/of garantie-aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
11. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. GB Automatisering garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
12. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als aanbetaling na hun inlossing.
13. GB Automatisering staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding.
 
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door GB Automatisering uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
2. Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van GB Automatisering de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren.
3. De koper verplicht zich op eerste verzoek van GB Automatisering de zaken aan GB Automatisering ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan GB Automatisering of aan de door GB Automatisering aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
4. GB Automatisering verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van GB Automatisering ten behoeve van andere aansprakelijkheden die GB Automatisering op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van GB Automatisering zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van Euro 455,- voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft.
5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatie-opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van GB Automatisering tot volledige voldoening van al hetgeen GB Automatisering van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.
 
Artikel 10 Reclame
1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan GB Automatisering kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt GB Automatisering geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
2. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
3. Indien een reclame door GB Automatisering gegrond wordt bevonden, heeft GB Automatisering het recht te harer keuze:
• de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
• het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan GB Automatisering worden afgegeven;
• het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
6. De koper dient in voorkomend geval GB Automatisering onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
7. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. GB Automatisering aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door GB Automatisering op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin GB Automatisering deze zaken aan de koper afleverde.
8. Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.
 
Artikel 11 Garantie
1. GB Automatisering staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op de geleverde zaken wordt 12 maanden garantie verleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de koper aan GB Automatisering een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van GB Automatisering. De koper zal al dan GB Automatisering vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
4. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan GB Automatisering verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van GB Automatisering zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft GB Automatisering garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
6. De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door GB Automatisering op te geven adres, op rekening van GB Automatisering, onder vermelding van een bij GB Automatisering op te vragen RMA-nummer.
7. Voor zaken met een door andere dan GB Automatisering bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
8. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;
• de koper de zaken heeft verwaarloosd
• de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens GB Automatisering zijn verricht
• bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
• het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden
• het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires
• indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
9. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met GB Automatisering gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.
 
Artikel 12 Handelsmerk
1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door GB Automatisering afgeleverde zaken aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
 
Artikel 13 Aansprakelijkheidsbeperking
1. GB Automatisering, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
2. Onverminderd het vorenstaande is GB Automatisering in ieder geval nimmer aansprakelijk:
• wegens niet-, of niet tijdige levering;
• voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
• in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
• indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
• voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in GB Automatisering's bedrijfsruimte bevinden;
• voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
• voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
• voor schade door geleverde software;
• voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
• voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
3. Indien GB Automatisering in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard GB Automatisering slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is GB Automatisering nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
5. De koper zal GB Automatisering vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens GB Automatisering.
6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van GB Automatisering of haar leidinggevende ondergeschikten.
 
Artikel 14 Niet-toerekenbare tekortkomingen
1. GB Automatisering is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van GB Automatisering alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. GB Automatisering heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. GB Automatisering is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is GB Automatisering gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. GB Automatisering behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
4. GB Automatisering heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.
 
Artikel 15 Ontbinding
1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens GB Automatisering niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatele-stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die GB Automatisering te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft GB Automatisering het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. GB Automatisering is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst GB Automatisering schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door GB Automatisering verrichte prestaties, en heeft GB Automatisering onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestatie’s.
7. Indien een bevestigde en/of ondertekende opdracht door de koper wordt geannuleerd, zonder dat GB Automatisering in verzuim gesteld is (art. 16.4), dan zal aan de koper alsnog 10% van de opdrachtsom (ex btw) in rekening gebracht worden.
 
Artikel 16 Consumentenkoop
1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art. 9 lid 5 (idem); art. 9 leden 7 en 8; art. 14 lid 2 sub g; art. 16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van GB Automatisering tot ontbinding betreft); art. 18 lid 2 (wordt aangevuld met: "De koper heeft het recht om binnen een maand nadat GB Automatisering zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.").
 
Artikel 17 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen GB Automatisering en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Almelo kennis, tenzij GB Automatisering er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 
Artikel 18 Gedeeltelijke ongeldigheid
1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen GB Automatisering en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen
 
 
Bepalingen in de wet Kopen op afstand
Een overeenkomst op afstand zoals de wet die omschrijft is een aankoop waarbij de consument en de verkoper elkaar bij die aankoop niet hebben gezien. Van een overeenkomst op afstand is alleen sprake als er iets via internet besteld is.
• consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, mits ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking waarbij ze alleen de portokostenvoor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
• wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd (bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening) wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
• het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Als dat niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
• Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, moet de verkoper binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug betalen.

De afkoelingsperiode geldt niet bij:
• aankoop van onroerend goed
• aankopen die speciaal (op bestelling) zijn gemaakt
• aankopen die snel kunnen bederven of verouderen
• kranten en tijdschriften
• cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken
• financiële diensten
• weddenschappen en loterijen
• logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode
• een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

De extra plichten van de verkoper
De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan: zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres
• de belangrijkste kenmerken van het product
• de prijs van het product (inclusief alle belastingen)
• de kosten van aflevering (indien van toepassing)
• wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand
• het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode
• de eventuele geldigheidsduur van het aanbod
• de minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement voor mobiele telefonie.

De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
• de eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode.
• het bezoekadres van de leverancier
• gegevens omtrent eventuele garantie
• indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.